SZCZEGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU (stan na Wrzesień 2017)

Poniższy tekst służy wyłącznie w celach informacyjnych! W przypadku nieścisłości rozstrzyga wersja niemiecka!

1. Przewoźnicy i realizacja usług przewozowych

1.1. Opisane w niniejszym rozkładzie jazdy regularne usługi przewozowe realizowane są przez DTG Deutsche Touring GmbH (Frankfurt/Main) lub firmę partnerską. Jeśli chodzi o zagraniczne, regularne usługi przewozowe, realizacja najczęściej następuje we współpracy z przedsiębiorstwem przewozowym z danego kraju. Koncesjonariuszem regularnych usług przewozowych jest DTG Deutsche Touring GmbH oraz/lub jeden z partnerów uczestniczących w realizacji regularnych usług przewozowych.

1.2. W przypadku zagranicznych/krajowych, regularnych usług przewozowych używane są zarówno niemieckie, jak i zagraniczne autobusy. Z tego względu roszczenia odnośnie autobusów DTG Deutsche Touring GmbH lub konkretnego przedsiębiorstwa partnerskiego są bezzasadne. Jeśli zagraniczny partner realizuje usługi przewozowe w ramach udzielonej mu koncesji, jest on stroną umowy, o ile bilet został zakupiony u niego. Jeśli bilet został zakupiony w DTG Deutsche Touring GmbH, DTG Deutsche Touring GmbH jest stroną umowy.
Jeśli DTG Deutsche Touring GmbH jest wyłącznie pośrednikiem i prowadzi sprzedaż biletów innego przewoźnika, wtedy ta trzecia strona jest stroną umowy. Obowiązują wtedy Ogólne Warunki Handlowe tego przewoźnika. Ogólne Warunki Handlowe tego przewoźnika są udostępnione na naszej stronie internetowej. DTG Deutsche Touring GmbH nie gwarantuje kompletności i dopuszczalności Ogólnych Warunków Handlowych tego przewoźnika.

1.3. Z reguły zamieszczone tutaj regularne usługi przewozowe są bezpośrednie. W przypadku niektórych tras może być konieczna przesiadka. Więcej informacji można znaleźć na poszczególnych rozkładach jazdy.

1.4. Międzynarodowe linie obsługiwane są tylko w ruchu międzynarodowym. Częściowa obsługa trasy w Republice Federalnej Niemiec nie jest możliwa. Wyjątki można znaleźć na tabelach taryfowych.

2. Rozkłady jazdy i bilety

2.1. Zmiany zatwierdzonych i opublikowanych rozkładów jazdy, dat, tras oraz cen biletów, pozostają zastrzeżone z ważnych powodów, w szczególności w celu realizacji decyzji organów decyzyjnych.

2.2. Zmiany w rozkładzie jazdy, które stały się obowiązujące po zawarciu umowy i które nie zostały wprowadzone przez firmę przewozową wbrew zasadzie dobrej wiary, nie upoważniają pasażera do rekompensaty, o ile zmiany w ustalonym czasie odjazdu lub przyjazdu są niewielkie, tzn. nie przekraczają 2 godzin.

2.3. Przed przyjęciem zamówienia udzielimy informacji o planowanym czasie odjazdu oraz o przystanku, które to informacje obowiązują w tym czasie i znajdują się na biletach. Może się zdarzyć, że musimy zmienić planowany czas odjazdu oraz przystanek po wystawieniu biletu, z nagłych, nieprzewidzianych i krótkoterminowych przyczyn, na które DTG nie ma żadnego wpływu (np. zamknięcie przystanku przez urząd, niedostępność przystanku z powodu działań budowlanych, imprez, publicznych zobowiązań), w ramach dostosowanych do pasażerów. O takich zmianach poinformujemy Państwa, jeśli podczas rezerwacji udostępnili nam Państwo kontaktowy numer telefonu oraz/lub adres e-mail.

2.4. Dla każdej trasy wydawany jest blok biletowy lub drukowany elektroniczny bilet (papier wartościowy imienny z klauzulą okaziciela zgodnie z § 808 BGB) na nazwisko pasażera, który to blok zawiera kupon dla każdego odcinka trasy. Bez tych kuponów, które mogą być oddzielone tylko przez personel odprawiający lub pokładowy, przewóz jest niemożliwy. Za zagubione bilety nie można uzyskać rekompensaty, jeśli przed złożeniem wniosku wystawienia biletu zastępczego miała miejsce zmiana rezerwacji. Za wystawienie biletu zastępczego pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 EUR.

2.5. DTG Deutsche Touring może zrealizować uzgodnioną usługę przewozową wobec każdego właściciela biletu. W przypadku przewozu międzynarodowego bilet ważny jest wyłącznie wraz z dowodem osobistym pasażera. Noclegi w hotelach, miejsca w kabinach oraz posiłki nie są wliczone w koszt podróży. Koszty podróży do i od zarezerwowanych miejsc odjazdu i przyjazdu ponosi pasażer. W przypadku biletów powrotnych podróż powrotna musi odbyć się w ciągu 6 miesięcy od podróży docelowej. Bilety w jedną stronę ważne są tylko w dniu podróży.
Rezerwacja konkretnych miejsc nie jest możliwa.

2.6. W przypadku taryf specjalnych (informacje o cenach podróży można znaleźć w internecie lub u naszego personelu w centrach sprzedaży biletów) przewiduje się krótszy okres ważności.

2.7. Dzieci i osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły jeszcze 16 roku życia przewożone są na wszystkich krajowych i międzynarodowych odcinkach tylko, jeśli mogą przedłożyć uwierzytelnione zezwolenie opiekuna prawnego i jeśli podróżują z osobą, która ukończyła 18. rok życia. Młodzież, która ukończyła 16. rok życia, może niezależnie od powyższego podróżować samodzielnie, jeśli przedłoży uwierzytelnione zezwolenie opiekuna prawnego. Adnotacja uwierzytelniająca musi być wystawiona przez organ publiczny upoważniony do tego i musi potwierdzać tożsamość opiekuna/opiekunów. Prosimy o przestrzeganie przy tym zarówno przepisów krajowych, jak i krajów tranzytowych.

3. Rezerwacja, terminy i miejsca rezerwacji

3.1. Zgłaszając chęć zakupu biletu na przewóz, pasażer proponuje zawarcie umowy o przewóz. Umowa o przewóz staje się ważna wraz z potwierdzeniem przez upoważniony punkt rezerwacji, który podany jest dla każdej linii autobusowej. Jeśli nie można potwierdzić żądanego terminu, DTG Deutsche Touring GmbH zaoferuje terminy alternatywne. Przeniesienie umowy na przewóz nie jest możliwe.

3.2. Pasażer powinien poinformować nas o dacie podróży powrotnej przed rozpoczęciem podróży, a w przypadku przerwania podróży, również o dacie jej kontynuacji. Jeśli w momencie rozpoczęcia podróży termin kontynuacji podróży lub powrotu nie jest jeszcze znany (np. lista oczekujących lub powrót otwarty), a rezerwacja nie jest jeszcze potwierdzona, na biletach zostanie umieszczona adnotacja „open“. W tym przypadku kontynuacja podróży/podróż powrotna są zagwarantowane tylko wtedy, gdy otrzymamy pisemne potwierdzenie rezerwacji w odpowiednim czasie i poprzez licencjonowane biuro sprzedaży lub rezerwacji. Ustne potwierdzenie rezerwacji nie zostanie uznane. Nie możemy zagwarantować dostępności miejsc w popularnych okresach, krótkoterminowe rezerwacje są możliwe w zależności od dostępności miejsc.

3.3. W przypadku odjazdów/powrotów z Serbii, Bośni-Hercegowiny, Chorwacji, Macedonii i Kosowa podczas wystawiania biletu naliczana jest opłata za użytkowanie dworca autobusowego, wykazana osobno i wliczona w cenę końcową biletu. Bilet należy okazać przed odjazdem na dworcu autobusowym. Jeśli pasażer będzie w posiadaniu biletu bez odpowiedniej opłaty, pracownik dworca autobusowego ma prawo do naliczenia tej opłaty.

3.4. Zwracamy uwagę na to, że dla biletów zakupionych w Internecie obowiązują szczególne warunki. Ogólne Warunki Handlowe w zakresie sprzedaży w Internecie można znaleźć na naszej stronie ww.eurolines.de.

4. Koszty przejazdu

4.1. Informacje o kosztach przejazdu można znaleźć w internecie lub uzyskać u naszych pracowników w centrach sprzedaży biletów.

4.2. Informacje na temat zniżek dla dzieci, młodzieży, studentów i osób starszych można również tam uzyskać.

4.3. Przewóz osób niepełnosprawnych realizowany jest zgodnie z przepisami ustawowymi. Osoby niepełnosprawne, które spełniają ustawowe warunki bezpłatnego przewozu w ramach publicznego przewozu podmiejskiego osób i posiadają zieloną/pomarańczową legitymację inwalidzką z suplementem i ważnym znaczkiem lub zieloną/pomarańczową legitymację w celu bezpłatnego przewozu w ramach publicznego przewozu podmiejskiego osób, mają prawo do zniżki na przejazd w wysokości 50% regularnej taryfy przewozowej na
•wszystkie krajowe (niemieckie), regularne usługi przewozowe
•jak również na wszystkie międzynarodowe, regularne usługi przewozowe. Listę tych usług przewozowych można znaleźć pod linkiem.
Konieczne osoby towarzyszące przewożone są na trasach krajowych bezpłatnie.
W przypadku przewozu międzynarodowego, gdy planowana trasa jest krótsza niż 250 km, konieczne osoby towarzyszące muszą zapłacić 50% regularnej taryfy. Warunkiem jest potwierdzenie konieczności ich opieki zaznaczone odpowiednio w legitymacji inwalidzkiej.
Zagraniczne legitymacje inwalidzkie uwzględniane są tylko wtedy, jeśli zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego pisemnie na język niemiecki lub angielski.
Jeśli planowana trasa jest dłuższa niż 250 km, konieczne osoby towarzyszące osobom o ograniczonej możliwości poruszania się lub osoby towarzyszące osobom niepełnosprawnym przewożone są na wszystkich trasach bezpłatnie.
Konieczność obecności osoby towarzyszącej należy udowodnić, w tym celu wystarczy zaświadczenie lekarskie.

4.4. O ile nie jest to wyraźnie ustalone ustawowo, kumulacja zniżek jest wykluczona.

5. Zwiększona opłata przewozowa

5.1. Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia wyższej opłaty przewozowej, jeśli
1. nie posiada ważnego biletu,
2. posiada ważny bilet lecz nie jest w stanie okazać go do kontroli,
3. nie chce okazać biletu na żądanie do kontroli.
Nie narusza to jednak dochodzenia sądowego w ramach sprawy karnej lub sprawy zagrożonej karą grzywny. Przepis pod punktem 1 nie jest stosowany, jeśli kupno biletu nie nastąpiło z powodów, za które pasażer nie odpowiada.

5.2. Zwiększona opłata przewozowa równa się podwójnej cenie zwykłej za odcinek przejechany przez podróżującego, jednak minimum 40 EUR, plus cena biletu za odcinek pozostały do celu. Jeśli podróżujący nie może udowodnić, jaki odcinek został już przejechany, w celu obliczenia zwiększonej opłaty, jako podstawę ustala się punkt wyjściowy danej linii autobusowej.

5.3. Zwiększoną opłatę przewozową należy uiścić w ciągu 2 tygodni od reklamacji. Po upływie tego terminu naliczana jest opłata manipulacyjna za każde pisemne wezwanie do zapłaty w wysokości 15 EUR.

5.4. Pasażer, który nie może okazać ważnego biletu podczas kontroli, zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych oraz wylegitymowania się na żądanie.

6. Przewóz bagażu

6.1. Generalnie, jedna osoba może mieć ze sobą 2 sztuki bagażu. (Wymiary bagażu: długość + szerokość + wysokość: maks. 170 cm). Waga pojedynczego bagażu jest ograniczona do 40 kg. Małe dzieci (0-3 lata) nie są uprawnione do przewozu bagażu bezpłatnie.
Waga bagażu podręcznego nie może przekroczyć 5kg i można go umieścić w siatce bagażowej w kabinie pasażerskiej.

6.2. Bagaż podręczny, który można umieścić w siatce bagażowej w kabinie pasażerskiej lub pod siedzeniem z przodu, jest przewożony bezpłatnie. Ponosimy odpowiedzialność za szkody na bagażu podręcznym, które powstały w wyniku poważnej winy lub za szkody wyrządzone umyślnie z naszej strony, poza tym maksymalnie do 1000 EUR lub w razie wypadku do 1200 EUR.
Pasażer musi umieścić i nadzorować bagaż podręczny tak, aby nie zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi podczas jazdy i aby nie stanowić uciążliwości dla innych podróżujących. Nie zezwala się na transport zwierząt, rowerów i przedmiotów wyposażenia wnętrz w ruchu międzynarodowym i na terenie Niemiec. Zabrania się zabierania przedmiotów nielegalnych, niebezpiecznych i bez zezwolenia. W przypadku naruszenia zakazu DTG wniesie o odszkodowanie przeciwko podróżnemu.
Osoba niepełnosprawna ma prawo do bezpłatnego przewozu wózka inwalidzkiego oraz innych ortopedycznych środków pomocniczych (kule itd.), jak również do bezpłatnego przewozu koniecznego psa przewodnika.
Konieczne osoby towarzyszące niepełnosprawnym mogą przewozić bagaż podręczny bezpłatnie wyłącznie zgodnie z ustępem 1.

6.3. Podróżny jest zobowiązany do opakowania przedmiotów, które tego wymagają, w taki sposób, by były one podczas przewozu zabezpieczone przed utratą lub uszkodzeniem i by nie mogły spowodować żadnych strat osobowych bądź rzeczowych.

6.4. O przewóz przedmiotów wychodzących poza zwykły bagaż podróżny należy w każdym przypadku zapytać. Jeśli przewóz będzie możliwy, należy uiścić opłatę.

6.5. Na niektórych trasach możliwy jest przewóz rowerów (maks. 1 rower na każdego pasażera). Wybrane trasy można znaleźć na rozkładzie jazdy. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie DTG Deutsche Touring GmbH oraz/lub w centrum obsługi tego przewoźnika.

Rowery muszą być standardowych rozmiarów bez dodatkowych instalacji i nie mogą znajdować się na nich swobodne części, które mogą poluzować się w trakcie jazdy. Ponadtko waga każdego roweru nie może przekroczyć 18 kg. Nie wolno przewozić rowerów elektrycznych, rowerów typu pedelec, tandemów i rowerów trójkołowych.
Przewóz rowerów odbywa się w ramach dostępnej pojemności, czyli maksymalnie 4 rowery w każdym autobusie i wyłącznie w połączeniu z zakupionym biletem. DTG Deutsche Touring GmbH zaleca klientom, którzy chcieliby zabrać ze sobą rower, odpowiednio wczesną rezerwację biletów i miejsc na rowery. Nie ma obowiązku przewozu rowerów.
Transport rowerów kosztuje dla każdej trasy w zależności od linii 10,-€ lub 15,-€, niezależnie od długości i ceny biletu na zarezerwowaną trasę.
DTG Deutsche Touring GmbH zwraca uwagę na stosowanie pokrowców na rowery i możliwość zanieczyszczeń w związku z rodzajem konstrukcji.

6.6. Za przewóz bagażu z i do Słowenii, Serbii, Chorwacji, Macedonii, Bośni i Kosowa naliczana jest opłata za transport bagażu za każdą sztukę bagażu. Na innych trasach naliczana jest opłata od trzeciej sztuki bagażu. Opłaty te są oddzielne dla każdej linii i publikowane w krajowych rozkładach jazdy. Bilet i bagaż zostaną oznaczone numerem rejestracyjnym, jednocześnie pasażer otrzyma odpowiednie pokwitowanie rejestracji. Po przyjeździe do miejscowości docelowej bagaż zostanie wydany przez załogę po zwróceniu pokwitowania rejestracji. W razie zgłaszania roszczeń regresowych z powodu utraty lub uszkodzenia całego bagażu należy zawsze okazać pokwitowanie rejestracji jako dowód nadania bagażu. Ta zasada obowiązuje wyłącznie w przypadkach, gdy umowa na przewóz została zawarta z DTG Deutsche Touring GmbH, w innych przypadkach obowiązują warunki umowy zagranicznych przewoźników. Należy wtedy kierować wszelkie ewentualne roszczenia względem danego przewoźnika. Dla wszystkich uczestników naszych przewozów autokarowych zawieramy umowę na ubezpieczenie bagażu na kwotę 1000 EUR od osoby, z wyjątkiem osób, które podczas rezerwacji biletu jednoznacznie nie wyraziły zgody na skorzystanie z tego ubezpieczenia. Po wystąpieniu szkody ubezpieczona osoba musi o tym poinformować nas jako stronę ubezpieczoną. My zajmujemy się realizacją roszczeń. Istnieje jednak możliwość realizacji roszczeń bezpośrednio z naszym ubezpieczycielem, Europäische Reiseversicherung AG, Leistungsabteilung, Vogelweidestr. 5, 81667 Monachium. 

6.7 DTG Deutsche Touring GmbH zwraca uwagę na to, że przedmioty zapomniane lub w inny sposób pozostawione w autobusie nie są objęte ubezpieczeniem. Znaleziony bagaż podlega okresowi przechowywania do 6 miesięcy, z wykluczeniem zawartości łatwo psujących się produktów spożywczych. Przedmioty wartościowe, jak czeki, papiery wartościowe, biżuteria, urządzenia techniczne i elektryczne, jak np. laptopy, odtwarzacze MP3, sprzęt fotograficzny itd. nie powinny być przewożone w bagażu podróżnym. Ubezpieczone są na maksymalną sumę i należy zgłosić je najpóźniej podczas odprawy bagażowej. Przewoźnik może odmówić przewozu przedmiotów wartościowych w bagażu podróżnym lub uzależnić przewóz od dodatkowej opłaty, która odpowiednio pokrywa ryzyko powiązane z przewozem przedmiotów wartościowych. Gotówka nie jest objęta żadnym ubezpieczeniem. Dlatego zalecamy – szczególnie w przypadku podróży za granicę – zawarcie umowy ubezpieczeniowej z firmą Europäische Reiseversicherungs-AG, obejmującej bagaż podróżny, wypadki, opiekę medyczną oraz koszty odstąpienia od podróży. Państwa biuro podróży chętnie służy radą.

 6.8. Każdą sztukę bagażu należy opatrzyć trwałą przywieszką z nazwiskiem, adresem i miejscowością docelową. Zaleca się umieszczenie kopii w bagażu.6.9. Zabrania się przewozu zwierząt. Psy towarzyszące osobom z wadą wzroku przewożone są bezpłatnie za okazaniem dokumentu urzędowego.

 

7. Odpowiedzialność, udzielenie pomocy w razie wypadku

7.1. W przypadku tras, gdzie miejsce odjazdu lub przyjazdu znajduje się poza Unią Europejską oraz tras o planowej długości 250 km lub więcej, DTG ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie bagażu w razie wypadku wynikającego z użytkowania autokaru, do kwoty 1200 EUR za każdą sztukę bagażu. To ograniczenie nie obowiązuje w przypadkach utraty lub uszkodzenia bagażu w wyniku umyślnego działania lub poważnego zaniedbania. Utratę bądź uszkodzenie bagażu należy niezwłocznie zameldować na www.eurolines.de za pomocą zamieszczonego tam formularza.
Wysokość odszkodowania w razie uszkodzenia wózków inwalidzkich i innych pomocy w poruszaniu się lub urządzeń pomocnicznych odpowiada zawsze kosztom nabycia nowego dobra zastępującego dotychczasowe lub kosztom naprawdy zagubionego lub uszkodzonego wyposażenia.
W innych przypadkach przewoźnik ponosi odpowiedzialność w ramach § 23 PBefG za szkody rzeczowe w wyniku działań innych niż umyślne lub poważne zaniedbanie, do kwoty 1000 EUR dla każdego pasażera.

7.2.

7.2.1.  Opóźnienia do 2 godzin w przypadku podróży z dokładnie podanymi datami, których miejsce odjazdu i przyjazdu znajduje się w obrębie Unii Europejskiej i których planowy odcinek drogi wynosi co najmniej 250 km, nie uprawniają pasażera do roszczeń pod kątem rekompensaty ze strony przewoźnika.

7.2.2. W przypadku podróży, których miejsce odjazdu i przyjazdu znajduje się w obrębie Unii Europejskiej i których planowy odcinek drogi wynosi co najmniej 250 km, w przypadku anulowania podróży jak również opóźnienia odjazdu powyżej 120 minut lub nadwyżki sprzedanych miejsc, pasażerowie mają możliwość kontynuacji jazdy w najwcześniejszym terminie lub kontynuacji podróży inną trasą do celu ustalonego w umowie na przewóz, bez dodatkowej opłaty i w porównywalnych warunkach zgodnie z umową na przewóz lub zwrot ceny biletu i podróż powrotna w najwcześniejszym terminie autokarem do miejsca odjazdu określonego w umowie na przewóz.
Ta zasada nie obowiązuje dla pasażerów z biletami bez dokładnie podanych dat, o ile nie ustalono czasu odjazdu.

7.2.3. W przypadku podróży trwających planowo ponad trzy godziny, których miejsce odjazdu i przyjazdu znajduje się w obrębie Unii Europejskiej i których planowy odcinek drogi wynosi co najmniej 250 km, w przypadku anulowania podróży jak również opóźnienia odjazdu z dworca autobusowego powyżej 90 minut, pasażerowie mają następujące prawa :
a.) W przypadku anulowania podróży oraz opóźnienia odjazdu więcej niż 90 minut w przypadku podróży trwających planowo ponad trzy godziny - prawo do przekąsek, posiłków lub napojów orzeźwiających w stosownych proporcjach do czasu oczekiwania lub opóźnienia, o ile są one do dyspozycji w autobusie lub na dworcu autobusowym lub można je nabyć stosownie do możliwości.
b.) W przypadku anulowania podróży oraz opóźnienia odjazdu więcej niż 90 minut w przypadku podróży trwających planowo ponad trzy godziny – prawo do pokoju hotelowego lub innej możliwości noclegowej oraz pomoc w organizacji przewozu pomiędzy dworcem autobusowym i miejscem noclegowym, o ile niezbędny jest pobyt na jedną lub więcej nocy. Nie obowiązuje to, jeśli przewoźnik udowodni, że anulowanie lub opóźnienie powstało w wyniku niesprzyjających warunków pogodowych lub ciężkich klęsk żywiołowych, które zakłócają pewne funkcjonowanie połączeń autobusowych. Łączne koszty ewentualnie koniecznego noclegu są ograniczone do 80 EUR za noc na pasażera i najwyżej do dwóch nocy.

7.3. Nie ponosi się odpowiedzialności cywilnej za prawidłowe funkcjonowanie lub przydatność takich urządzeń technicznych i sanitarnych w autobusach wykorzystywanych do realizacji usług przewozowych, które to urządzenia służą do zwiększenia komfortu podróży pasażerów (np. klimatyzacja, toaleta na pokładzie). Wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadkach poważnego zaniedbania lub działań umyślnych i przypadkach jednoznacznego zabezpieczenia określonych urządzeń.

7.4. W przypadku podróży, których miejsce odjazdu i przyjazdu znajduje się w obrębie Unii Europejskiej i których planowy odcinek drogi wynosi co najmniej 250 km, w razie wypadków wynikających z użytkowania autokaru, przewoźnik zapewni odpowiednią i stosowną pomoc w zakresie bezpośrednich praktycznych potrzeb pasażerów po wypadku. Pomoc ta obejmuje w razie potrzeby nocleg, wyżywienie, odzież, przewóz i zapewnienie pierwszej pomocy. Zapewnienie pomocy w żadnym wypadku nie oznacza uznania odpowiedzialności.
Całkowite koszty ewentualnie koniecznego noclegu ograniczone są do 80 EUR za noc dla każdego pasażera i do maksymalnie dwóch nocy.

7.5 Poza szkodami na życiu, ciele i zdrowiu, ustawowa odpowiedzialność za szkody rzeczowe niezależnie od podstawy prawnej jest o tyle wykluczona, o ile wartość szkody przekracza 1000 EUR i nie wynika z działań umyślnych lub poważnych zaniedbań. Ograniczenie nie obowiązuje dla szkód spowodowanych przez przewoźnika lub uszkodzeń wózków inwalidzkich lub innych pomocy w poruszaniu się lub urządzeń pomocniczych, w przypadku podróży, których miejsce odjazdu i przyjazdu znajduje się w obrębie Unii Europejskiej i których planowy odcinek drogi wynosi co najmniej 250 km. W tym przypadku odszkodowanie zawsze odpowiada wartości nabytego dobra gospodarczego zastępującego dotychczasowe lub kosztom naprawy zagubionego lub uszkodzonego wyposażenia.

7.6. W przypadku podróży w lub przez znane obszary ogarnięte kryzysem, w których należy się liczyć z uzbrojonymi konfrontacjami pomiędzy grupami etnicznymi lub politycznymi, DTG Deutsche Touring GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikają z działalności wojennych i ich następstw.

8. Dochodzenie roszczeń

O roszczeniach pasażera w związku z przewozem pasażer winien poinformować i niezwlocznie nas pisemnie, we własnym interesie.
Nie zważając na roszczenia o odszkodowanie zgodnie z artykułem 7 rozporządzenia (UE) nr 181/2011 pasażer zobowiązany jest, jeśli chce on złożyć zażalenie u przewoźnika w ramach rozporządzenia (UE) nr 181/2011, złożyć je w ciągu trzech miesięcy po faktycznym lub zaplanowanym terminie realizacji podróży autokarem.
Przewoźnik musi poinformować pasażera w ciągu miesiąca od nadejścia zażalenia, czy zostało ono uwzględnione, czy też oddalone, czy też będzie rozpatrywane. W ciągu trzech miesięcy od nadejścia zażalenia musi mu udzielić ostatecznej odpowiedzi.
Wymienione terminy nie obowiązują, jeśli chodzi o problemy związane z odszkodowaniem w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała oraz w przypadku uszkodzenia bagażu na skutek wypadków, jak również inne, nie wymienione wyżej roszczenia z umowy na przewóz.

Roszczenia w zakresie ewentualnych wad realizacji przewozu ulegają przedawnieniu po upływie roku od ustawowego rozpoczęcia przedawnienia, za wyjątkiem roszczeń spowodowanych szkodami na życiu, ciele i zdrowiu, jak również szkodami, które wynikają z poważnej winy. W tych przypadkach obowiązuje ustawowy termin przedawnienia.

9. Odstąpienie, opłaty za anulowanie

9.1. Jeśli pasażer odstąpi od umowy o przewóz (anulowanie) lub jeśli pasażer nie rozpocznie podróży, według następujących przepisów roszczenie odnośnie opłaty za przewóz jest ważne, a kwota ta uwzględnia zaoszczędzone koszty usługi z naszej strony lub uzyskane zastępczo opłaty za przewóz.
Pasażerowi udziela się zapewnienia, że nasze zaoszczędzone koszty usługi w wyniku anulowania lub opłata za przewóz uzyskana w inny sposób lub uzyskana nie w złym zamiarze, są znacznie wyższe niż różnica między ryczałtem a uzgodnioną opłatą za przewóz lub, że różnica w ogóle nie wystąpiła.
a) W przypadku anulowania umowy o przewóz najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem podróży pasażer musi uiścić 25% ceny biletu za anulowanie, przy czym minimalna opłata to ryczałt w wysokości 10 EUR na rzecz DTG Deutsche Touring GmbH. Zwrot różnicy ceny przewozu dokonywany jest przez biuro rezerwacji.
b) Jeśli pasażer anuluje umowę o przewóz od 48 godzin do 6 godzin (w przypadku biletów internetowych od 48 do 24 godzin) przed rozpoczęciem podróży, mamy prawo do zatrzymania opłaty za przewóz w wysokości 50% ceny biletu, przy czym minimalna opłata to 25 EUR.
 c) Jeśli pasażer anuluje umowę o przewóz na mniej niż 6 godzin (w przypadku biletów internetowych mniej niż 24 godziny) przed rozpoczęciem podróży lub jeśli pasażer nie rozpocznie podróży i nie anuluje umowy o przewóz, mamy prawo do pełnej opłaty za przewóz.
d) Anulowanie częściowe nie jest możliwe.
e) Przepis specjalny dla taryf promocyjnych: Anulowanie taryf promocyjnych nie jest możliwe. Zmiana rezerwacji jest możliwa do 48 godzin przed rozpoczęciem podróży docelowej za dopłatą do regularnej ceny w wysokości ryczałtu 15 EUR. Zmiana rezerwacji na mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem podróży nie jest możliwa. Zmiana rezerwacji możliwa jest tylko raz.
f) Zmiany rezerwacji (poza taryfami promocyjnymi) traktowane są jak anulowania.
g) Za zmiany na biletach internetowych naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 15 EUR od biletu (w ramach linii krajowych 10€ od biletu). Jednocześnie konieczna jest dopłata do aktualnej ceny biletu. Zmiany rezerwacji na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem podróży nie są możliwe.

9.2. We wszystkich przypadkach zwrot uiszczonej zapłaty za przewóz następuje tylko za okazaniem biletu. Anulowania muszą być dokonywane na czas poprzez biuro podróży wystawiające bilet.

10. Rozwiązanie umowy w wyniku działania siły wyższej

10.1. Jeśli realizacja usługi przewozowej jest zagrożona lub utrudniona przez nieprzewidziane okoliczności, jak wojna, niepokoje wewnętrzne, epidemie, ustawowe zarządzenia (zamykanie granic, odebranie prawa do użytkowania ulic itp.), klęski żywiołowe lub inne nieobliczalne oddziaływania, zarówno pasażer, jak i DTG Deutsche Touring GmbH są upoważnieni do rozwiązania umowy o przewóz zgodnie z tymi postanowieniami.

11. Przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe oraz zdrowotne

11.1. Pasażer ponosi odpowiedzialność za stosowanie się do przepisów paszportowuych, wizowych, celnych, dewizowych oraz zdrowotnych. Niekorzyści, które wynikają z niezastosowania się do tych przepisów, obciążają pasażera nawet, jeśli te przepisy ulegną zmianie po złożeniu rezerwacji.

11.2. W przypadku przewozu międzynarodowego pasażer ma obowiązek posiadania i przedłożenia na żądanie personelu kontrolnego oraz odprawowego zatrudnionego przez DTG Deutsche Touring GmbH wszelkich wymaganych do realizacji podróży dokumentów do przekraczania granic oraz dokumentów identyfikacyjnych.

11.3. Od dnia 26 czerwca 2012 każde dziecko potrzebuje własny dokument podróży. Od tego momentu każda osoba – niezależnie od wieku – musi okazać dokument tożsamości. W zależności od celu podróży podczas kontroli należy przedłożyć paszporty (dziecka) lub dowody tożsamości. Nowe ustalenie ustawowe obowiązuje także w przypadku podróży w obrębie Unii Europejskiej i państw objętych układem z Schengen.

11.4. W celu przyspieszenia odprawy celnej nie należy zamykać bagażu na zamek.

11.5. Jeśli DTG Deutsche Touring GmbH zostanie zobowiązana do przewozu pasażera w inny sposób niż ustalono w umowie, w wyniku zakwestionowania przez straż graniczną przekroczenia granicy przez tego pasażera, powstałe koszty ponosi pasażer.

12. Zastrzeżenie uzyskania zezwolenia

Jeśli podane w rozkładzie linie oznaczone są wskazówką „z zastrzeżeniem uzyskania zezwolenia urzędowego“, w momencie oddawania katalogu do druku dla podanej linii (ew. połączenia tranzytowego, przystanku, dnia podróży itp.) nie została jeszcze zakończona procedura zezwolenia jako warunku przyjęcia przedstawionego rozkładu. W Państwa punkcie rezerwacji można uzyskać informacje, od kiedy uruchomiona zostanie regularna usługa przewozowa i od kiedy można dokonywać rezerwacji.

13. Obowiązki pasażera

13.1. Pasażer ma obowiązek do stawienia się na przystanku co najmniej 30 min przed odjazdem. W niektórych europejskich miastach jak n.p. Londyn, Paryż, Amsterdam i Bruksela konieczne jest zameldowanie się na godzinę przed odjazdem (Check-In)

13.2. Należy postępować zgodnie z instrukcjami personelu pokładowego i towarzyszącego.
Personel pokładowy i odprawowy uprawniony jest do wykluczenia z przewozu osób pod wyraźnym wpływem alkoholu. W tym przypadku roszczenia odnośnie przewozu zastępczego są bezzasadne.

13.3. Pasażerowie, podczas korzystania z urządzeń fabrycznych i pojazdów, muszą zachowywać się tak jak nakazuje bezpieczeństwo i porządek pracy, ich własne bezpieczeństwo i uwzględnienie innych osób. Należy przestrzegać instrukcji załogi.

13.4. Zabrania się palenia w autobusie.

13.5. Pasażer ponosi odpowiedzialność za szkody dokonanie przez niego w autobusie.

13.6. Pasażerowie, którzy rozmyślnie lub w wyniku zaniedbania zanieczyszczają lub uszkadzają autobus, muszą uiścić opłatę za sprzątanie w wysokości co najmniej 200 EUR na rzecz DTG Deutsche Touring GmbH, przy czym pasażerowi gwarantuje się, że szkody nie powstały lub są znacznie mniejsze niż wymieniona kwota. W zależności od wielkości szkód, opłata ta moze być wyższa.

13.7. DTG Deutsche Touring GmbH może bezterminowo zerwać umowę o przewóz, jeśli pasażer mimo upomnień zachowuje się tak nieodpowiednio, że niemożliwa jest kontynuacja podróży przez przewoźnika oraz/lub pozostałych pasażerów. Dotyczy to również sytuacji, w której pasażer nie stosuje się do rzeczowo uzasadnionych wskazówek. W tym przypadku przewoźnikowi nadal przysługuje kwota za bilet, o ile nie można uniknąć niekorzyści finansowych w wyniku innego rozmieszczenia miejsc.

13.8. Pasażer zobowiązany jest do przewożenia wyłącznie towarów wolnych od cła, w zależności od rodzaju lub ilości.

13.9. Każdy pasażer zobowiązany jest, zgodnie z przepisami ustawowymi, do stosowania pasów bezpieczeństwa, jeśli autobus jest w nie wyposażony.

14. Organizatorzy zewnętrzni

DTG Deutsche Touring Gesellschaft oprócz własnych usług oferuje również usługi innych organizatorów. Zwracamy uwagę, że obowiązują tu Ogólne Warunki Przewozu poszczególnych organizatorów. Na biletach wyraźnie widnieją nazwy organizatorów.

15. Właściwość miejscowa sądu

Właściwością miejscową sądu dla klientów instytucjonalnych, dla osób, które nie posiadają właściwości miejscowej sądu w kraju, jak również dla osób, które po zawarciu umowy o przewóz, zmieniły miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na zagraniczne lub ich miejsce zamieszkania lub pobytu nie są znane w momencie wystąpienia z powództwem, jest Frankfurt nad Menem. Dla ruchu krajowego właściwością miejscową sądu na spory w związku z umową o przewóz jest ogólnie Frankfurt nad Menem.

16. Nieważność poszczególnych postanowień

Nieważność poszczególnych postanowień zasadniczo nie ma wpływu na ważność pozostałej części umowy o przewóz.

17. W uzupełnieniu "Szczególnych Warunków Przewozu "…

…obowiązuje zarządzenie o Ogólnych Warunkach Przewozu dla ruchu tramwajowego i autobusowego oraz regularnego ruchu pojazdów ciężarowych z dnia 27.02.1970 (Bundesgesetzblatt I., strona 230) w ważnej w danym momencie wersji, która w razie wątpliwości traktowana jest priorytetowo.
DTG Deutsche Touring GmbH stosuje sie do rozporządzenia UE nr 181/2011 z dnia 16.02.2011.

18. Mediacja

Jeśli nie miałoby dojść do porozumienia co do roszczeń klientów, w przypadku dalszego zapotrzebowania wyjaśnienia służy pomocą söp – biuro rozjemcze publicznego transportu osobowego, Fasanenstraße 81, 10623 Berlin, tel. 030/6449933-0, kontakt@soep-online.de, soep-online.de. Miejsce przeforsowania praw pasażerskich: Eisenbahn-Bundesamt (Federalny Urząd Kolejowy), Heinemannstraße 6, 53175 Bonn, tel. 0228/30795-400, fahrgastrechte@eba.bund.de, www.eba.bund.de/fahrgastrechte